Algemene Voorwaarden

voor huishoudelijk werk  die is geboekt via

WOW Schoonmaakdiensten.nl

Begripsomschrijvingen

Partijen

De Opdrachtnemer: WOW Hulpverlening & Schoonmaak- diensten, hier na WOW!, met als wettelijk vertegenwoordig de heer Milton Alvarez.

Opdrachtgever: De bezoeker van de deze website die gebruik maakt van de boeking systeem met als doel het gebruikt te maken van de diensten door WOW! aangeboden en/of de natuurlijke persoon in wiens opdracht de werkzaamheden worden verricht.

De zelfstandige zonder personeel (ZZP’er): zelfstandig personen met wie WOW! in samenwerking de opdrachten verricht.

Object: het huis of appartement of een deel er van, van de opdrachtgever of een ander van te voren afgesproken natuur- lijke persoon en/of privé adres.

De werkzamheden

Afnemen:  Alle horizontale oppervlakken tot een hoogte van 1.50 m. worden afgenomen, kastjes, tv meubel, tv en tafeltjes.

Stofzuigen: Alle vloeren – ook onder tafels, banken en bedden; bekleding van gestoffeerde meubels; kussens. Alle matten worden gezogen of uitgeklopt.

Keuken schoonmaken: fornuis en aanrecht, kastjes deuren, handvatten, koelkast aan de buitenkant, koffie apparaat buiten- en binnenkant, magnetron buiten- en binnenkant, prullenbak legen en reinigen aan de buitenkant.

Badkamer schoonmaken: Wastafel en bad, tegelwand rondom wastafel en bad, spiegels, kastjes aan de buitenkant, wc (‘s) binnen- en buitenkant, tegelwand rondom de wc(‘s).

Vloer schoonmaken: alle vloeren die daarvoor in aanmerking komen dweilen.

Extra taken bij huishoudelijk werk 

Afnemen; Boven op de kasten, boekenkasten, lijsten rondom de muren, spinnenwebben verwijderen.

In de keuken; oven, koelkast binnenkant, kastjes binnen- kant 

vloeren; in de  was/olie zetten, machinaal tapijt reinigen.

Het schoonmaakplan: 

Voor de vijf basistaken, de extra en/of periodieke taken en/of diensten en frequentie waarmee de werkzaamheden zullen plaatsvinden, wordt verwezen naar het jaarlijkse schoonmaakplan.

Opdrachtbevestiging

Opdrachtgever dient schriftelijk of via deze website de opdracht bevestigen.

Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het schoonmaakplan te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze schriftelijk of via de website heeft bevestigd.

Artikel 6. Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Het uitvoering van de werkzaamheden zal in overeenkomst zijn met het schoonmaakplan. Op verzoek van de opdrachtgevers kunnen de werkzaamheden wekelijks, om de twee weken, eenmalige uitgevoerd worden of met andere van te voren afgesproken regelmaat.
 2. Op verzoek van de opdrachtgever en met instemming van de zp’ers, kan de aannemer extra tijd inzetten om eventuele extra taken of diensten te verrichten, waarvoor aanvullende afspraken over tijd en kosten zullen worden gemaakt.
 3. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mocht blijken dat door blijvende afwijkingen het schoonmaakplan niet nageleefd kan worden een aanpassing noodzakelijk zijn, en indien die aanpassingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal dit in goed overleg geschieden tussen betrokkende partijen.
 4. De werkzaamheden zullen  uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met zaterdag. In bijzondere situaties kan de aannemer ook op zondag- en feestdagen ingezet worden tegen een een extra tarief van 100% bovenop de afgesproken prijs.
 5. Bij voorkeur krijg de aannemer de sleutel van het object.
 6. Bij afwijking van het gestelde in lid E van dit artikel en bij afwezigheid of nalatigheid van de opdrachtgever die leid tot het niet uitvoering van de werkzaamheden, komt de opdrachtgever voor vergoeding in aanmerking tot het per dag, afgesproken bedrag.

Artikel 7. Contractnaleving en controle

 1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het schoonmaakplan in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is of als de opdrachtgever constateert, dat het resultaat van de uitvoering van het schoonmaakplan duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en).
 2. Bedoelde schriftelijke in kennis stelling bevat tenminste:
  1. Een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking.
  2. Een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
 3. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 4. De opdrachtgever zal de aannemer van de ontbinding van de overeenkomst per email of bij schrijven in kennis stellen.
 5. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artike 8. Hulpmiddelen

 1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Alle reinigingsmiddelen en hulpmiddelen zijn door de opdrachtgever geleverd.
 2. Bij gebrek aan reinigingsmiddelen of hulpmiddelen kan de aannemer de noodzakelijk inkopen doen. De kosten van deze inkopen zullen door de opdrachtgever terug betalen worden.
 3. De opdrachtgever stel, voor de uitvoering van het werkzaamheden de benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking.

Artikel 9. Prijs en tijd

 1. De tijd dat de werkzaamheden zal duren is gebaseerd op de aangenomen oppervlakte, interieur inrichting, en omstandigheden van het object.
 2. De prijs is gebaseerd op uur tarief en is in de offerte vermeld.
 3. Indien in de in lid A. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijs en of tijd aanpassingen noodzakelijk maken, zal prijs/tijd aanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.

Artikel 10. Betaling

 1. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien in de offerte hierover niets nader is geregeld, vindt facturering plaats uiterlijk in de vierde week van de kalendermaand. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.
 2. Indien betaling nà deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
 3. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het object en de eigendommen van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de aannemer of een van de zp’ers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad €500.000  per gebeurtenis. Boven €500.000 is de aannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeengekomen.
 2. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
 3. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid A en B de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van € 50.000 per anspraak en €100.000 per verzekeringsjaar.
 4. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
 5. De opdrachtgever en/of de aannemer zijn verplicht om een schade binnen 2 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 12. Relatiebeding

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen, op enigerlei wijze, direct of indirect in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Indien zonder toestemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid A. van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid A genoemde periode van 6 maanden, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van €5000 per bedoelde  arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 13. Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever,  in overleg met aannemer, is gerechtigd afzonderlijk geplande afspraken opzeggen of verplaatsen naar andere dag.
 3. Beëindiging van de overeenkomst kan, door de opdrachtgever, verval, telefonisch, per email of ander online communicatie middel geschieden. In alle gevallen zal de aannemer per email bevestigen van de beëindiging sturen.
 4. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 1 week en vangt aan bij opzegging door aannemer of door opdrachtgever; op het moment dat opzegging bij email is geschied.
 5. Dagelijks opzegging geschiedt mogelijk. De opdrachtgever is niet aan een abonnement verbonden.
 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
  1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt
  2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard
  3. de wederpartij naar ontevredenheid de overeenkomst wilt beëindigen.

Artikel 14. Overmacht

 1. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij een van de partijden tijdelijk, ten hoogste 3 maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
 2. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid A. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
 3. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.